Nhảy tới nội dung

Trang danh sách sản phẩm Flash sales theme EGA Cake trên Haravan

1. Chọn khung giao diện flashsale cho danh mục sản phẩm

Vào Sản phẩm > Nhóm sản phẩm > Chọn nhóm > Chọn Giao diện là collection.flashsale

Chọn khung giao diện flashsale cho danh mục sản phẩm

Chọn khung giao diện flashsale cho danh mục sản phẩm

2. Thiết lập Landing page Nhóm Flashsale

Vào Website > Giao diện > Thiết lập theme > Landing page FlashSale

Thiết lập chung

Thiết lập chung và hiển thị nhóm mã Coupon

Xem thử trang

Trang danh mục sản phẩm hiển thị theo giao diện Flashsale

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang landing page nhóm Flashsale EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].