Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm 14 banners theme EGA Cake trên Haravan

Nhóm 14 banners

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm 14 banners

nhóm 14 banners

Thiết lập nhóm 14 banners

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm 14 banners cho EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].