Nhảy tới nội dung

Thiết lập đầu trang theme EGA Cake trên Haravan

1. Banner đầu trang

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > BANNER ĐẦU TRANG

Banner đầu trang desktop

Thiết lập banner đầu trang trên desktop

Banner đầu trang mobile

Thiết lập banner đầu trang trên mobile

2. Icon đầu trang

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > ĐẦU TRANG

icon đầu trang

Thiết lập icon đầu trang

3. Màu sắc danh mục sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > DANH MỤC SẢN PHẨM

Danh mục sản phẩm

Thiết lập màu Danh mục sản phẩm

4. Chính sách cửa hàng

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > CHÍNH SÁCH CỬA HÀNG

Chính sách cửa hàng

Thiết lập Chính sách cửa hàng

5. Màu header

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > HEADER

Màu Header

Thiết lập màu Header

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > LOGO

Logo

Thiết lập Logo

7. Gợi ý tìm kiếm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > GỢI Ý TÌM KIẾM

Gợi ý tìm kiếm

Thiết lập Gợi ý tìm kiếm

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Đầu trang EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].