Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm 3 banner theme EGA Cake trên Haravan

Giao diện EGA Cake có 2 Module Nhóm 3 banner trên trang chủ, 2 Module này được thiết lập tương tự nhau, cho nên trong nội dung dưới đây chỉ hướng dẫn đại diện 1 Module Nhóm 3 banner.

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm 3 banner 1

nhóm 3 banner

Thiết lập nhóm 3 banner

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm 3 banner EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].