Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang blog theme EGA Cake trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang blog

1. Bố cục và tỉ lệ ảnh

Bố cục và tỉ lệ ảnh

2. Danh mục tin tức

Danh mục tin tức

3. Tin liên quan (Trang bài viết)

Tin liên quan (Trang bài viết)

4. Tin nổi bật (Trang blog)

Tin nổi bật (Trang blog)

5. Cài đặt mục lục bài viết (Trang bài viết)

Tính năng mục lục hiển thị ngay đầu bài viết và luôn cố định ở bên trái màn hình khi bạn kéo xem nội dung, giúp khách hàng dễ dàng xem và nắm được tổng quan nội dung bài viết. Truy cập ngay nội dung mà mình quan tâm trong bài viết.

5.1 Cài đặt và hiển thị

Cài đặt trang bài viết

5.2 Đặt thẻ heading cho menu trong bài viết

Cài đặt heading bài viết

6. Hiển thị sản phẩm trong bài viết (Trang bài viết)

Bước 1: Tạo danh mục sản phẩm muốn hiển thị

Tạo nhóm bài viết

Bước 2: Add sản phẩm vào danh mục

add sản phẩm vào nhóm sản phẩm

Lưu ý

Nếu đã có sẵn nhóm sản phẩm thì bỏ qua Bước 1 và Bước 2

Bước 3: Lấy thông tin handle nhóm sản phẩm

handle nhóm sản phẩm

Bước 4: Chọn vị trí trong bài viết để hiển nhóm sản phẩm và chèn nội dung theo cú pháp:


[egacate handle="handle-danh-muc-san-pham" limit="so-san-pham-hien-thi"]


Chèn sản phẩm vào bài viết

Trong đó:

handle-danh-muc-san-pham = Tên handle của danh mục sản phẩm (Bước 3)

-> handle của nhóm là: chocolate

-> handle của nhóm là: banh-ngot

so-san-pham-hien-thi = Số lượng sản phẩm tối đa hiển thị

VD: [egacate handle="banh-ngot" limit="6"]

-> Hiển thị 6 sản phẩm

Chèn nhóm sản phẩm vào bài viết

Hiển thị trên Website:

Hiển thị nhóm sản phẩm trong bài viết

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang blog EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].