Nhảy tới nội dung

Thiết lập app Wishlist theme EGA Cake trên Haravan

Bước 1: Cài đặt app Wishlist

App Wishlist là ứng dụng có trả phí, được sử dụng trial 14 ngày

Đường dẫn cài đặt

Bước 2: Chọn sử dụng app

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung

Tạo trang nội dung

Bước 3: Cập nhật đường dẫn mở trang danh sách sản phẩm yêu thích

Truy cập Admin > Website > Trang nội dung > Tạo trang

  • Tạo trang nội dung với giao diệnpage.ega-wishlist

Tạo trang nội dung

  • Click Xem thử để lấy đường dẫn và dán vào phần cài đặt

    Cài đặt đường dẫn mở danh sách sản phẩm yêu thích

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Yêu thích sản phẩm- Wishlist EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].