Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang danh sách sản phẩm theme EGA Cake trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang danh sách sản phẩm

1. Số lượng sản phẩm

số lượng sản phẩm

Thiết lập số lượng sản phẩm mỗi trang

2. Banner

banner

Thiết lập banner nhóm tất cả sản phẩm

3. Tùy chỉnh hiển thị bộ lọc và nhóm coupon

hiển thị nhóm coupon

Thiết lập hiển thị nhóm coupon

4. Tùy chỉnh hiển thị Sản phẩm đã xem

hiển thị Sản phẩm đã xem

Thiết lập hiển thị Sản phẩm đã xem

5. Mô tả nhóm sản phẩm

  • Nhập tiêu đề
  • Chọn vị trí hiển thị mô tả bên trên hoặc bên dưới khung trình bày sản phẩm
  • Check dùng giới hạn chiều cao và nhập chiều cao cho phần mô tả (pixel) nếu bạn muốn, mặc định không giới hạn sẽ hiển thị hết nội dung mô tả

Hiển thị mô tả nhóm sản phẩm

Hiển thị mô tả nhóm sản phẩm

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang danh sách sản phẩm EGA cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].