Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Tin tức theme EGA Cake trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Tin tức

module tin tức

Thiết lập module tin tức

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Tin tức EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].