Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Sản phẩm Flash Sale theme EGA Cake trên Haravan

1. Sản phẩm Flash Sale

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Sản phẩm Flash Sale

module flash sale

Thiết lập module flash sale

1.1 Tự động thay đổi vị trí sản phẩm

Tự động thay đổi vị trí

Thiết lập tự động thay đổi vị trí sản phẩm

1.2 Các trạng thái tồn kho

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Sản phẩm Flash Sale > Các trạng thái

các trạng thái tồn kho

Thiết lập trạng thái đếm ngược tồn kho

1.3 Tin khuyến mãi

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Sản phẩm Flash Sale > Tin khuyến mãi

tin khuyến mãi động trên module flash sale

Thiết lập tin khuyến mãi động trên module flash sale

2. Thiết lập tính năng Countdown

2.1 Bộ đếm ngược

đồng hồ đếm ngược

Thiết lập đồng hồ đếm ngược trên module flash sale

Hỗ trợ 2 loại đếm ngược tiêu biểu:

  • Đếm theo giờ: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi ngắn hạn như Flash Sale theo khung giờ
  • Đếm theo ngày: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi chạy trong nhiều ngày

2 loại đếm ngược

Có 2 lựa chọn đếm ngược

Thiết lập đếm theo khung giờ

đếm ngược theo khung giờ

Thiết lập đếm ngược theo khung giờ

Thiết lập đếm theo ngày

đếm ngược theo ngày

Thiết lập đếm ngược theo ngày

2.2 Thiết lập hiển thị Stock Countdown

Hiển thị theo tag

Thiết lập Hiển thị theo tag Stock Countdown

Thiết lập chọn Hiển thị theo tag

Nhập tag số lượng ban đầu của mỗi sản phẩm --> Ví dụ: soluong_X (với X là số lượng khi bắt đầu chạy flashsale)

Nhập tag số lượng

Nhập tag số lượng ban đầu cho sản phẩm

Dựa vào số lượng đã nhập ở trên và tồn kho thật của sản phẩm:

  • Nếu sản phẩm không quản lý tồn kho hoặc cho phép đặt hàng khi hết hàng → Hiển thị "Còn hàng"

  • Nếu tồn kho >= X → Hiển thị "Còn hàng"

  • Nếu tồn kho <= 5% của X → Hiển "Sắp cháy hàng"

  • Nếu tồn kho = 0 → Hiển thị "Hết hàng"

Nếu sản phẩm có nhiều variants, tồn kho sản phẩm được tính dựa trên tổng tồn kho của các variant hợp lệ (có quản lý tồn kho, cho phép đặt hàng khi hết hàng)

  • Các trường hợp còn lại → Hiển thị số lượng đã bán của sản phẩm

Hiển thị theo tag Stock Countdown

Hiển thị theo tag stock countdown

Hiển thị tự động

Đối với option “hiển thị tự động”, trạng thái stock countdown sẽ được hiển thị dựa trên 2 điều kiện sau:

  • Nếu tồn kho thực tế của sản phẩm > 0 → Trạng thái sẽ hiển thị số lượng đã bán random trong phạm vi cài đặt (Từ X(%) x số lượng tồn kho mặc định → Y(%) x số lượng tồn kho mặc định)

  • Nếu tồn kho thực tế của sản phẩm = 0 → Hiển thị trạng thái “Hết hàng”

Hiển thị tự động Stock Countdown

Hiển thị tự động stock countdown

👍 Ưu điểm của option Hiển thị tự động là thiết lập đơn giản, bạn chỉ cần nhập vào Số lượng tồn kho mặc định, và giá trị Từ(%) và Đến(%) – (% sẽ dao động từ 0 đến 100).

→ Hệ thống sẽ tự tính toán để hiển thị ra trạng thái phù hợp cho từng sản phẩm.

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Sản phẩm Flash Sale EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].