Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Techstore trên Haravan

1. Nhóm 3 banner 1

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm 3 banner 1

nhóm 3 banner

Thiết lập nhóm 3 banner 1

2. Nhóm 3 banner 2

Ghi chú

Thiết lập Nhóm 3 banner 2 tương tự như thiết lập Nhóm 3 banner 1

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Nhóm 3 banner EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].