Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Techstore trên Haravan

1. Thiết lập chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi > THIẾT LẬP CHUNG

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập chung

2. Coupon 1

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi > COUPON 1

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập mã khuyến mãi 1

3. Coupon khác

Ghi chú

Thiết lập Coupon 2,3,4 tương tự như thiết lập Coupon 1

thông tin

Nhập handle collection là gì ?

Ví dụ: Khi ta click mở danh mục Điện thoại thì đường dẫn như sau:

--> https://ega-techstore.myharavan.com/collections/dien-thoai

--> Handle collection là : dien-thoai

Mặc định khi để trống mục Nhập handle collection thì mã Coupon sẽ được hiển thị ở tất cả danh mục sản phẩm

Khi ta nhập Handle collection thì chỉ những danh mục nào được nhập mới hiển thị mã Coupon.

Ví dụ: ta nhập Handle collection là dien-thoai cho Coupon 1

Khi mở danh mục Điện thoại ta sẽ thấy Coupon 1 hiển thị

nhóm mã khuyến mãi

Khi ta mở danh mục khác Máy tính bảng thì sẽ không thấy Coupon 1 hiển thị

nhóm mã khuyến mãi

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Nhóm mã khuyến mãi EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].