Nhảy tới nội dung

Giới thiệu EGA Luxury Sapo

Thiết lập Favicon

Bạn có thể sử dụng theo 3 cách:

  • Mặc định: Dùng icon mặc định của Sapo
  • Tùy chọn: Upload 1 ảnh để sử dụng
  • Favicon của hàng: Dùng icon của của hàng

Thiết lập favicon

Thiết lập favicon

Thiết lập ảnh đại diện

Thiết lập ảnh đại diện

Thiết lập ảnh đại diện

Thiết lập nội dung chính

Thiết lập nội dung chính

Thiết lập nội dung chính

Thiết lập chi tiết đơn hàng

Thiết lập chi tiết đơn hàng

Thiết lập chi tiết đơn hàng

Thiết lập màu

Thiết lập màu

Thiết lập màu

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang thanh toán. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].