Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Tin tức theme EGA Luxury trên Sapo

Tin tức

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Tin tức

Tùy chọn cài đặt hiển thị 1 blog hay 2 blog:

module tin tức

Thiết lập module tin tức

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Tin tức EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].