Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi theme EGA Luxury trên Sapo

1. Thiết lập chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi > THIẾT LẬP CHUNG

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập chung

2. Coupon 1

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi > COUPON 1

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập mã khuyến mãi 1

3. Coupon khác

Ghi chú

Thiết lập Coupon 2,3,4,5,6,7,8 tương tự như thiết lập Coupon 1

Lưu ý: Với những mã khuyến mãi được sử dụng, bạn phải tạo mã khuyến mãi trước trong Admin > Khuyến mãi thì mới có thể sử dụng

4. Nhập handle collection

Ví dụ: Khi ta click mở danh mục Nhẫn thì đường dẫn như sau:

--> https://ega-luxury.mysapo.net/nhan

--> Handle collection là : nhan

Mặc định khi để trống mục Nhập handle collection thì mã Coupon sẽ được hiển thị ở tất cả danh mục sản phẩm

Khi ta nhập Handle collection thì chỉ những danh mục nào được nhập mới hiển thị mã Coupon.

Ví dụ: ta nhập Handle collection là nhan cho Coupon 1

Khi mở danh mục Nhẫn ta sẽ thấy Coupon 1 hiển thị

nhóm mã khuyến mãi

Khi ta mở danh mục khác Lắc tay thì sẽ không thấy Coupon 1 hiển thị

nhóm mã khuyến mãi

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].