Nhảy tới nội dung

Cài đặt App kiểm tra đơn hàng trên EGA Luxury trên Sapo

Bước 1: Cài đặt app nếu chưa cài

Bước 2: Tạo trang Kiểm tra đơn hàng

Truy cập Admin > Website > Trang nội dung > Thêm trang nội dung

  • Vào phần nội dung mở mục Mã HTML và dán đoạn code sau vào phần nội dung:
<p><iframe frameborder="0" height="500px" src="https://checkorder.sapoapps.vn/orders/app/widget?store=ega-luxury.mysapo.net" width="100%"></iframe></p>

Tạo trang kiểm tra đơn hàng

Tạo trang kiểm tra đơn hàng

Bước 3: Gắn link vào menu để sử truy cập sử dụng chức năng

Gắn link vào menu để sử truy cập sử dụng chức năng

Gắn link vào menu để sử truy cập sử dụng chức năng

Hiển thị trên website:

Kiểm tra đơn hàng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Cài đặt app kiểm tra đơn hàng. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].