Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Thông tin cửa hàng theme EGA Luxury trên Sapo

Thông tin cửa hàng

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Thông tin cửa hàng

Thông tin cửa hàng

Thiết lập hiển thị thông tin cửa hàng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Thông tin cửa hàng EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].