Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Luxury trên Sapo

Bộ sưu tập

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Bộ sưu tập theo mùa

Tùy biến với 2 kiểu hiển thị cho bạn lựa chọn

Bộ sưu tập theo mùa

Thiết lập bộ sưu tập 1

Các nhóm sản phẩm khác

Các nhóm sản phẩm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thiết lập tương tự nhóm sản phẩm 1

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Bộ sưu tập EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].