Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang danh sách cửa hàng EGA Luxury trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang danh sách cửa hàng

1. Thiết lập chung

Thiết lập chung

2. Nhập liệu danh sách cửa hàng

Bước 1: Mở file Google Sheet, đường dẫn file mẫu có trong Thiết lập Trang danh sách cửa hàng

Hoặc bạn có thể mở file tại link: Mẫu nhập liệu

Bước 2: Tạo bản sao của file Google Sheet vừa mở

Tạo bản sao file nhập liệu

Bước 3: Thay đổi nội dung file

  • Cột 1: Tên Tỉnh thành
  • Cột 2: Tên chi nhánh
  • Cột 3: Địa chỉ chi nhánh
  • Cột 4: Iframe địa chỉ chi nhánh trên Google Map

Lấy iframe từ google map

Bước 4: Thiết lập chia sẻ file ở chế độ Công khai (Chia sẻ với bất kỳ ai có liên kết) → Copy Link

chia sẻ

Bước 5: Dán lại link vừa copy vào ô Đường dẫn Google Sheet trong trang thiết lập

Dán lại link

3. Hiển thị trang danh sách cửa hàng

Bước 1: Vào Admin > Website > Trang nội dung > Tạo trang

Thêm trang nội dung

Bước 2: Nhập tiêu đề và chọn Giao diện có tên page.shoplist → Ấn Lưu

Nhập thông tin trang nội dung

Bước 3: Chọn Xem thử

xem thử

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang danh sách cửa hàng EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].