Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm thương hiệu giao diện EGA Luxury trên Haravan

Nhóm thương hiệu

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm thương hiệu

Thiết lập chung

Thiết lập chung

nhóm thương hiệu

Thiết lập nhóm thương hiệu

Ghi chú

Các banner còn lại thiết lập tương tự như trên

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm thương hiệu EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].