Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm sản phẩm nổi bật giao diện EGA Luxury trên Haravan

Nhóm sản phẩm nổi bật

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm sản phẩm nổi bật

1. Chọn kiểu hiển thị

Chọn kiểu hiển thị

Chọn kiểu hiển thị

2. Thiết lập thông tin nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm nổi bật

Thiết lập nhóm sản phẩm nổi bật

ghi chú

Các nhóm sản phẩm khác thiết lập tương tự, bạn có thể thiết lập tối đa 4 nhóm sản phẩm

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm sản phẩm nổi bật EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].