Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Hình ảnh giao diện EGA Luxury trên Haravan

Hiển thị ảnh banner

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Hình ảnh 1

1. Kiểu hiển thị ảnh lớn

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập kiểu hiển thị 1

2. Kiểu hiển thị ảnh và nội dung

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập kiểu hiển thị 2

Cài đặt nhóm hình ảnh 2

Cài đặt nhóm hình ảnh 2 tương tự như nhóm hình ảnh 1

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Hình ảnh EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].