Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang giỏ hàng EGA Luxury trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang giỏ hàng

1. Thiết lập giỏ hàng trống

Thiết lập giỏ hàng trống

2. Đề xuất mua thêm để hưởng ưu đãi

2.1 Giỏ trống

Đề xuất mua thêm

2.2 Giỏ chưa đủ điều kiện

Đề xuất mua thêm

2.3 Giỏ đủ điều kiện

Đề xuất mua thêm

3. Hiển thị ảnh phương thức thanh toán

Hiển thị ảnh phương thức thanh toán

4. Hiển thị nhóm coupon

Hiển thị nhóm coupon

5. Nhóm sản phẩm gợi ý

Nhóm sản phẩm gợi ý

Logic hiển thị sản phẩm gợi ý

Hiển thị những sản phẩm có cùng tag (nhãn) với sản phẩm trong giỏ hàng

Nếu không có sản phẩm có cùng tag thì hiển thị sản phẩm của nhóm đã thiết lập

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang giỏ hàng EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].