Nhảy tới nội dung

Thiết lập chân trang EGA Luxury trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > MÀU FOOTER

Màu footer

Thiết lập màu footer

Copyright

Thiết lập Copyright

3. Cột 1

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 1

Thiết lập menu chính

Thiết lập Cột 1

Thiết lập chung tại đây

4. Cột 2

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 2

Cột 2

Thiết lập Cột 2

5. Cột 3

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 3

Cột 3

Thiết lập Cột 3

Thiết lập phương thức thanh toán tại đây

6. Cột 4

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 4

Cột 4

Thiết lập Cột 4

Thiết lập Social media tại đây

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Chân trang EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].