Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Style trên Haravan

Sản phẩm Flash Sale

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Sản phẩm Flash Sale

module flash sale

Thiết lập module flash sale kiểu tab

module flash sale

Thiết lập module flash sale 1 nhóm sản phẩm

Layout mobile flash sale

Thiết lập hiển thị trên mobile

module flash sale

Thiết lập trạng thái đếm ngược tồn kho

Các trạng thái đếm ngược tồn kho

Ban đầu ta có số lượng tồn kho là X:

Nhập tag số lượng ban đầu của mỗi sản phẩm với cú pháp: soluong_X (với X là số lượng khi bắt đầu chạy flashsale)

Nếu sản phẩm không được nhập tag số lượng ban đầu thì XSố lượng tồn kho mặc định theo cài đặt chung cho mọi sản phẩm

  • Nếu tồn kho >= X --> Vừa mở bán:

  • Nếu tồn kho > 5% (X) và < X --> Bán bán [soluong] sản phẩm

  • Nếu tồn kho < 5% (X) và > 0 --> Sắp cháy hàng

  • Nếu tồn kho = 0 --> Hết hàng

Trường hợp hiển thị theo tag: Hiển thị các trạng thái tồn kho dựa trên số tồn thật của sản phẩm

  • soluong = X - tổng số lượng tồn của tất cả các variant của sản phẩm

Kiểu hiển thị flash sale

Thiết lập kiểu hiển thị flash sale kiểu tag

Trường hợp hiển thị tự động: Hiển thị các trạng thái tồn kho dựa trên số tồn ngẫu nhiên (random)

  • Số lượng tồn = Random trong phạm vi từ [0% tới 100%]*X (Phạm vi % random theo cài đặt, ví dụ cài đặt từ 30% tới 100%)

  • soluong = X - Số lượng tồn

Kiểu hiển thị flash sale

Thiết lập kiểu hiển thị flash sale kiểu tự động

Thiết lập kiểu hiển thị Stock Countdown

Website cung cấp với hai kiểu hiển thị Stock Countdown Kiểu 1Kiểu 2

Stock Countdown

Thiết lập hiển thị stock countdown

Thiết lập tính năng Time Countdown

Bộ đếm ngược thời gian

đồng hồ đếm ngược

Thiết lập đồng hồ đếm ngược trên module flash sale

Hỗ trợ 2 loại đếm ngược tiêu biểu:

  • Đếm theo giờ: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi ngắn hạn như Flash Sale theo khung giờ
  • Đếm theo ngày: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi chạy trong nhiều ngày

Thiết lập đếm theo khung giờ

đếm ngược theo khung giờ

Thiết lập đếm ngược theo khung giờ

Thiết lập đếm theo ngày

đếm ngược theo ngày

Thiết lập đếm ngược theo ngày

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Sản phẩm Flash Sale EGA Style. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].