Nhảy tới nội dung

Thiết lập đầu trang EGA Style

1. Banner đầu trang

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > BANNER ĐẦU TRANG

Banner đầu trang desktop

Banner đầu trang trên desktop

Banner đầu trang mobile

Banner đầu trang trên mobile

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > LOGO

Logo

Thiết lập Logo

4. Gợi ý tìm kiếm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > GỢI Ý TÌM KIẾM

Gợi ý tìm kiếm

Thiết lập Gợi ý tìm kiếm

thông tin

Ví dụ đặt tag sản phẩm và lọc sản phẩm theo tag

Đặt tag sản phẩm

Đặt tag sản phẩm(Đầm)

Khi click vào từ khoá gợi ý tìm kiếm là Đầm

--> Kết quả sẽ là tất cả các sản phẩm có tag Đầm

Kết quả lọc sản phẩm theo tag

Kết quả lọc sản phẩm theo tag Đầm