Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang FAQ EGA Style trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang FAQ

Trang FAQ

1. Tạo trang nội dung

Truy cập Admin > Website > Trang nội dung > Tạo trang

Tạo trạng nội dung Câu hỏi thường gặp và chọn giao diện là page.faq

Tạo trang FAQ

2. Nhập liệu nội dung câu hỏi và câu trả lời:

Nhập liệu vào phần nội dung theo bảng 2 cột: Câu hỏiCâu trả lời như sau:

Nhập liệu FAQ

Tạo link trong menu hay vị trí bạn muốn đặt link và gắn đường dẫn tới trang FAQ

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang FAQ EGA Style. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].