Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang blog EGA Style trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang blog

1. Số bài viết trên trang

Số bài viết trên trang

2. Danh mục tin tức

Danh mục tin tức

3. Tin nổi bật (Trang blog)

Tin nổi bật (Trang blog)

4. Tin liên quan (Trang bài viết)

Tin liên quan (Trang bài viết)

5. Cài đặt mục lục bài viết (Trang bài viết)

Cài đặt trang bài viết

6. Hiển thị sản phẩm trong bài viết (Trang bài viết)

Bước 1: Tạo danh mục sản phẩm muốn hiển thị

Tạo nhóm bài viết

Bước 2: Add sản phẩm vào danh mục

add sản phẩm vào nhóm sản phẩm

Lưu ý

Nếu đã có sẵn nhóm sản phẩm thì bỏ qua Bước 1 và Bước 2

Bước 3: Lấy thông tin handle nhóm sản phẩm

handle nhóm sản phẩm

Bước 4: Chọn vị trí trong bài viết để hiển nhóm sản phẩm và chèn nội dung theo cú pháp:

[egacate handle="handle-danh-muc-san-pham" limit="so-san-pham-hien-thi"]

Chèn sản phẩm vào bài viết

Trong đó:

handle-danh-muc-san-pham = Tên handle của danh mục sản phẩm (Bước 3)

-> handle của nhóm đồ bơi là: do-boi

-> handle của nhóm đồ thể thao là: do-the-thao

so-san-pham-hien-thi = Số lượng sản phẩm tối đa hiển thị

VD: [egacate handle="do-ngu" limit="6"]

-> Hiển thị 6 sản phẩm

Chèn nhóm sản phẩm vào bài viết

Hiển thị trên Website:

Hiển thị nhóm sản phẩm trong bài viết

7. Thiết lập nhóm tag bài viết

Nhập tag(nhãn) cho bài viết

Nhập tag cho bài viết

Thiết lập

Thiết lập hiển thị tag trong blog

Hiển thị trên Website

Hiển thị nhóm tag trong blog

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang blog EGA Style. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].