Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Techstore trên Sapo

1. Thiết lập chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi > THIẾT LẬP CHUNG

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập chung

2. Coupon 1

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi > COUPON 1

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập mã khuyến mãi 1

3. Coupon khác

Ghi chú

Thiết lập Coupon 2,3,4 tương tự như thiết lập Coupon 1

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Nhóm mã khuyến mãi EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].