Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang danh sách sản phẩm EGA Techstore trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang danh sách sản phẩm

1. Số lượng sản phẩm

số lượng sản phẩm

Thiết lập số lượng sản phẩm mỗi trang

2. Bộ lọc sản phẩm & Banner

bộ lọc sản phẩm

Thiết lập hiển thị bộ lọc sản phẩm

banner

Thiết lập banner nhóm tất cả sản phẩm

3. Tùy chỉnh hiển thị nhóm coupon

hiển thị nhóm coupon

Thiết lập hiển thị nhóm coupon

4. Tùy chỉnh hiển thị Sản phẩm đã xem

hiển thị Sản phẩm đã xem

Thiết lập hiển thị Sản phẩm đã xem

5. Mô tả nhóm sản phẩm

Hiển thị mô tả nhóm sản phẩm

Hiển thị mô tả nhóm sản phẩm

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang danh sách sản phẩm EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].