Nhảy tới nội dung

Thiết lập quản lý bình luận Facebook EGA Techstore trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Bình luận Facebook

1. Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

2. Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

Bình luận trang sản phẩm

Hiển thị trên website

Bình luận trang bài viết

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Quản lý bình luận Facebook. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].