Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang blog EGA Techstore trên Sapo

Truy cập Admin> Thiết lập giao diện > Trang blog

1. Số bài viết trên trang - Tỉ lệ ảnh đại điện bài viết

Số bài viết trên trang

2. Danh mục tin tức

Danh mục tin tức

3. Tin liên quan (Trang bài viết)

Tin liên quan (Trang bài viết)

4. Tin nổi bật (Trang blog)

Tin nổi bật (Trang blog)

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang blog EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ support@egany.com.