Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang blog EGA Techstore trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang blog

1. Số bài viết trên trang - Tỉ lệ ảnh đại điện bài viết

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang blog > Bố cục, Tỉ lệ ảnh

Số bài viết trên trang

2. Danh mục tin tức

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang blog > Danh mục tin tức

Danh mục tin tức

3. Tin liên quan (Trang bài viết)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang blog > Tin liên quan

Tin liên quan (Trang bài viết)

4. Tin nổi bật (Trang blog)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang blog > Tin nổi bật

Tin nổi bật (Trang blog)

5. Cài đặt mục lục bài viết (Trang bài viết)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang blog > Trang bài viết

Cài đặt trang bài viết

6. Hiển thị sản phẩm trong bài viết (Trang bài viết)

Bước 1: Tạo danh mục sản phẩm muốn hiển thị

Tạo nhóm sản phẩm

Bước 2: Add sản phẩm vào danh mục

add sản phẩm vào nhóm sản phẩm

Lưu ý

Nếu đã có sẵn nhóm sản phẩm thì bỏ qua Bước 1 và Bước 2

Bước 3: Lấy thông tin handle nhóm sản phẩm

handle nhóm sản phẩm

Bước 4: Chọn vị trí trong bài viết để hiển nhóm sản phẩm và chèn nội dung theo cú pháp:


[egacate handle="handle-danh-muc-san-pham" limit="so-san-pham-hien-thi"]

Trong đó thông tin cần để chèn sản phẩm vào bài viết như sau

handle-danh-muc-san-pham = Tên handle của danh mục sản phẩm (Bước 3)

-> handle của nhóm điện thoại là: dien-thoai

-> handle của nhóm đồng hồ là: dong-ho

so-san-pham-hien-thi = Số lượng sản phẩm tối đa hiển thị

VD: [egacate handle="khuyen-mai" limit="6"]

-> Hiển thị 6 sản phẩm

Chèn nhóm sản phẩm vào bài viết

Hiển thị trên Website:

Hiển thị nhóm sản phẩm trong bài viết

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang blog EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].