Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang giỏ hàng EGA Techstore trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang giỏ hàng

1. Thiết lập giỏ hàng trống

Thiết lập giỏ hàng trống

2. Hiển thị ảnh phương thức thanh toán

Hiển thị ảnh phương thức thanh toán

3. Hiển thị nhóm coupon

Hiển thị nhóm coupon

4. Nhóm sản phẩm gợi ý

Nhóm sản phẩm gợi ý

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang giỏ hàng EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].