Nhảy tới nội dung

Thiết lập Form liên hệ cho bộ nút CRO

Truy cập Công cụ tiện ích > Form liên hệ

1. Thiết lập các trường trên Form liên hệ

Thiết lập các trường trên Form liên hệ

2. Thiết lập nút Submit

Thiết lập nút Submit

3. Thiết lập popup thông báo

Thiết lập popup thông báo

4. Thiết lập email nhận thông tin liên hệ

Để thiết lập emai nhận thông tin liên hệ từ khách hàng, bạn truy cập Admin Shopify > Cấu hình > Cấu hình chung > Email gửi thông báo

Thiết lập email nhận thông tin liên hệ

5. Xem lại Form trên website (Mobile)

Xem lại Form trên website (Mobile)

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã thiết lập xong Form liên hệ của bộ nút CRO, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].