Nhảy tới nội dung

Mô tả hành động của 2 loại nút Call To Action chính (CTA)

Thêm vào giỏ (Add To Cart) và Mua ngay (Buy Now) là 2 nút CTA chính của ứng dụng. Sau đây là sơ đồ chi tiết các bước khi khách hàng thao tác trên từng loại nút.

1. Thêm vào giỏ

Thêm vào giỏ

  • Flow thêm vào giỏ 1: Thêm vào giỏ --> Thông báo chọn phiển bản --> Thông báo thêm vào giỏ thành công --> Trang giỏ hàng

  • Flow thêm vào giỏ 2: Thêm vào giỏ --> Thông báo chọn phiển bản --> Thông báo thêm vào giỏ thành công --> Trang thanh toán

  • Flow thêm vào giỏ 3: Thêm vào giỏ --> Thông báo chọn phiển bản --> Thông báo thêm vào giỏ thành công --> Trang cố định

Bạn có thể dễ dàng thiết lập theo Flow mà mình muốn bằng cách truy cập Thiết lập mobile > Thiết lập popup > Thêm vào giỏ thành công > Chọn hành động cho nút CTA

Chọn hành động

2. Mua ngay

Mua ngay

  • Flow Mua ngay 1: Mua ngay --> Thông báo chọn phiên bản --> Trang giỏ hàng

  • Flow Mua ngay 2: Mua ngay --> Thông báo chọn phiên bản --> Trang thanh toán

Flow Mua Ngay sẽ bỏ qua bước hiển thị Popup thông báo đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công và sẽ điều hướng người dùng đến thẳng trang được thiết lập (Cart / Checkout).

Để chọn điều hướng theo flow nào, bạn truy cập vào Thiết lập mobile > Thiết lập bộ nút > Trang sản phẩm > Nút mua ngay > chọn thiết lập hành động

chọn hành động