Nhảy tới nội dung

Thiết lập sidebar EGA Shoes

Thiết lập sidebar sản phẩm yêu thích

Vào Thiết lập giao diện > Sidebar sản phẩm yêu thích

Thiết lập hiển thị nhóm sản phẩm

Thiết lập sidebar sản phẩm yêu thích, hiển thị trong trang loại sản phẩm (Collection)

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Sidebar trang EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].