Nhảy tới nội dung

Thiết lập list store EGA Shoes

Danh sách cửa hàng

Vào Thiết lập giao diện > Trang danh sách cửa hàng

Thiết lập danh sách cửa hàng

Thiết lập danh sách cửa hàng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Thiết lập danh sách cửa hàng với EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].