Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang blog EGA Shoes

Trang blog

Vào Thiết lập giao diện > Trang blog

Thiết lập trang blog

Thiết lập bố cục trang blog

Thiết lập tin tức liên quan

Thiết lập tin tức nổi bật và tin liên quan

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang blog EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].