Nhảy tới nội dung

Thiết lập sidebar EGA Green

Trang danh sách sản phẩm flash sales

Vào Thiết lập giao diện > Sidebar sản phẩm yêu thích

Thiết lập banner

Thiết lập hiển thị nhóm sản phẩm

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Sidebar trang EGA Green. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ support@egany.com.