Skip to main content

Thiết lập trang thanh toán EGA Fashion

Trang thanh toán#

Vào Thiết lập giao diện > Trang thanh toán

Thiết lập trang thanh toán

Thiết lập trang thanh toán mặc định

Việc thiết lập trang thanh toán trên theme EGA Fashion đã hoàn tất, bây giờ bạn có thấy sản phẩm của bạn trông rất chuyên nghiệp hay không! Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@egany.com.

Last updated on