Nhảy tới nội dung

Thiết lập list store EGA Fashion

1. Thêm trang nội dung#

Vào Trang nội dung > Thêm trang nội dung

Thêm trang nội dung

Thiết lập danh sách cửa hàng

Đặt tên trang nội dung và chọn khung giao diện là page.shoplist

Đăt tên và chọn khung giao diện

Đăt tên và chọn khung giao diện

2. Tạo bảng#

Chọn icon table để tạo bảng

Chọn icon table

Chọn icon table để tạo bảng

Chọn số dòng và số cột cho bảng. Số dòng sẽ tương ứng với số lượng địa chỉ bạn muốn hiển thị và số cột mặc định là 4.

Ví dụ: bạn có 3 cửa hàng, bạn sẽ cần tạo bảng với 3 dòng và 4 cột.

Chọn icon table

Chọn số dòng và số cột cho bảng

Điền các thông tin trong bảng

Điền các thông tin trong bảng

Điền các thông tin trong bảng

2.1 Cách để lấy mã nhúng địa chỉ từ google map#

Nhập địa chỉ cửa hàng tại thanh tìm kiếm

Điền các thông tin trong bảng

Tìm kiếm cửa hàng trên google map

Chọn chia sẻ

Điền các thông tin trong bảng

Chọn chia sẻ vị trí

Chọn Embed a map > COPY HTML

Điền các thông tin trong bảng

Sao chép mã nhung địa chỉ

3. Lưu thông tin#

Sau khi điền đủ các thông tin trong bảng, bạn nhấn nút Lưu

Lưu thông tin

Lưu thông tin

Đây là kết quả hiển thị sau khi thiết lập danh sách cửa hàng.

Kết quả sau khi thiết lập

Kết quả sau khi thiết lập

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Thiết lập danh sách cửa hàng với EGA Fashion. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ support@egany.com.