Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang blog EGA Cosmetic trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang blog

1. Số bài viết trên trang

Số bài viết trên trang

2. Danh mục tin tức

Danh mục tin tức

3. Tin liên quan (Trang bài viết)

Tin liên quan (Trang bài viết)

4. Tin nổi bật (Trang blog)

Tin nổi bật (Trang blog)

5. Cài đặt mục lục bài viết (Trang bài viết)

Tính năng mục lục hiển thị ngay đầu bài viết và luôn cố định ở bên trái màn hình khi bạn kéo xem nội dung, giúp khách hàng dễ dàng xem và nắm được tổng quan nội dung bài viết. Truy cập ngay nội dung mà mình quan tâm trong bài viết.

5.1 Cài đặt và hiển thị

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang blog > Trang bài viết

Cài đặt trang bài viết

Khi kéo xem nội dung, danh mục sẽ được cố định bên trái bài viết

Cài đặt trang bài viết

5.2 Đặt thẻ heading cho menu trong bài viết

Cài đặt trang bài viết

6. Hiển thị sản phẩm trong bài viết (Trang bài viết)

Bước 1: Tạo danh mục sản phẩm muốn hiển thị

Tạo nhóm sản phẩm

Bước 2: Add sản phẩm vào danh mục

add sản phẩm vào nhóm sản phẩm

Lưu ý

Nếu đã có sẵn nhóm sản phẩm thì bỏ qua Bước 1 và Bước 2

Bước 3: Lấy thông tin handle nhóm sản phẩm

handle nhóm sản phẩm

Bước 4: Chọn vị trí trong bài viết để hiển nhóm sản phẩm và chèn nội dung theo cú pháp:


[egacate handle="handle-danh-muc-san-pham" limit="so-san-pham-hien-thi"]

Trong đó thông tin cần để chèn sản phẩm vào bài viết như sau

handle-danh-muc-san-pham = Tên handle của danh mục sản phẩm (Bước 3)

-> handle của nhóm là: my-pham

-> handle của nhóm là: san-pham-noi-bat

so-san-pham-hien-thi = Số lượng sản phẩm tối đa hiển thị

VD: [egacate handle="san-pham-noi-bat" limit="6"]

-> Hiển thị 6 sản phẩm

Chèn nhóm sản phẩm vào bài viết

Hiển thị trên Website:

Hiển thị nhóm sản phẩm trong bài viết

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang blog EGA Cosmetic. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].