Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang danh sách cửa hàng theme EGA Fashion Haravan

1. Thiết lập trang Danh sách cửa hàng

Truy cập Admin Haravan > Website > Trang nội dung > Tạo trang

Tạo trang nội dung mới

Nhập thông tin cho trang Danh sách cửa hàng theo 3 bước sau:

Nhập thông tin

Bước 1: Nhập Tên Tiêu đề

Bước 2: Chọn giao diện có tên: page.shoplist

Bước 3: Nhập thông tin cửa hàng trong Nội dung

  • Tạo bảng có số cột là 4, số dòng là số lượng cửa hàng bạn muốn đưa vào danh sách.

Tạo bảng

  • Lần lượt điền vào 4 cột những thông tin sau:
Cột 1: Tên Tỉnh ThànhCột 2: Tên Chi nhánhCột 3: Địa chỉ Chi nhánhCột 4: Iframe địa chỉ
Tỉnh 1Chi nhánh 1Địa chỉ 1Iframe 1
............
Cách khác thay thế cho Bước 3

Bạn có thể sử dụng bảng mẫu bằng cách sao chép đoạn code bên dưới, dán vào Nội dung > Mã HTML


<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 63.5px;">Hồ Chí Minh</td><td style="text-align: justify; width: 1px;">Chi nhánh Gò Vấp, HCM</td><td>150 Nguyễn Duy Cung, P15, Gò Vấp, HCM<br />&lt;/br&gt;Số điện thoại: 0934269700</td><td>&lt;iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.076062269184!2d106.71350951479374!3d10.805486392301837!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528a3937a79b1%3A0x8429d06b6415b128!2zOTYgxJAuIE5ndXnhu4VuIEdpYSBUcsOtLCBQaMaw4budbmcgMjUsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1593398979303!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"&gt;&lt;/iframe&gt;</td></tr><tr><td style="width: 63.5px;">Hồ Chí Minh</td><td style="width: 1px;">Chi nhánh Tân Bình, HCM</td><td>111 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, HCM<br />&lt;/br&gt;Số điện thoại: 0934269700</td><td>&lt;iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1173011673436!2d106.64517871535624!3d10.802327061667555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529224e293d0f%3A0x2a7a24969e3b2a6!2zMTExIEhvw6BuZyBIb2EgVGjDoW0sIFBoxrDhu51uZyAxMywgVMOibiBCw6xuaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oIDcwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1640688506240!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"&gt;&lt;/iframe&gt;</td></tr><tr><td style="width: 63.5px;">Hồ Chí Minh</td><td style="width: 1px;">Chi nhánh Quận 10</td><td>111 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, HCM<br />&lt;/br&gt;Số điện thoại: 0934269700</td><td>&lt;iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1173011673436!2d106.64517871535624!3d10.802327061667555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529224e293d0f%3A0x2a7a24969e3b2a6!2zMTExIEhvw6BuZyBIb2EgVGjDoW0sIFBoxrDhu51uZyAxMywgVMOibiBCw6xuaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oIDcwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1640688506240!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"&gt;&lt;/iframe&gt;</td></tr><tr><td style="width: 63.5px;">Hồ Chí Minh</td><td style="width: 1px;">Chi nhánh Quận 1</td><td>111 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, HCM<br />&lt;/br&gt;Số điện thoại: 0934269700</td><td>&lt;iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1173011673436!2d106.64517871535624!3d10.802327061667555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529224e293d0f%3A0x2a7a24969e3b2a6!2zMTExIEhvw6BuZyBIb2EgVGjDoW0sIFBoxrDhu51uZyAxMywgVMOibiBCw6xuaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oIDcwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1640688506240!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"&gt;&lt;/iframe&gt;</td></tr><tr><td style="width: 63.5px;">Hà Nội</td><td style="width: 1px;">Chi nhánh Hàng Trống</td><td>8 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội<br />&lt;/br&gt;Số điện thoại: 0934269700</td><td>&lt;iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.035597971448!2d105.8471021154233!3d21.031261593067708!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbe2eaf9edb%3A0x719132f80c8c03ce!2zOCBIw6BuZyBUcuG7kW5nLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1640695532321!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"&gt;&lt;/iframe&gt;</td></tr><tr><td style="width: 63.5px;">Hà Nội</td><td style="width: 1px;">Chi nhánh Ba Đình</td><td>8 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội<br />&lt;/br&gt;Số điện thoại: 0934269700</td><td>&lt;iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.035597971448!2d105.8471021154233!3d21.031261593067708!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbe2eaf9edb%3A0x719132f80c8c03ce!2zOCBIw6BuZyBUcuG7kW5nLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1640695532321!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"&gt;&lt;/iframe&gt;</td></tr><tr><td style="width: 63.5px;">Hà Nội</td><td style="width: 1px;">Chi nhánh Ngã Tư Sở</td><td>8 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội<br />&lt;/br&gt;Số điện thoại: 0934269700</td><td>&lt;iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.035597971448!2d105.8471021154233!3d21.031261593067708!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbe2eaf9edb%3A0x719132f80c8c03ce!2zOCBIw6BuZyBUcuG7kW5nLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1640695532321!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"&gt;&lt;/iframe&gt;</td></tr><tr><td style="width: 63.5px;">Hà Nội</td><td style="width: 1px;">Chi nhánh Ấp Bắc</td><td>8 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội<br />&lt;/br&gt;Số điện thoại: 0934269700</td><td>&lt;iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.035597971448!2d105.8471021154233!3d21.031261593067708!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbe2eaf9edb%3A0x719132f80c8c03ce!2zOCBIw6BuZyBUcuG7kW5nLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1640695532321!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"&gt;&lt;/iframe&gt;</td></tr></tbody></table><p> </p>

Xem hướng dẫn nhanh cách sử dụng bảng mẫu trong video dưới đây

cách sử dụng bảng mẫu

Demo Danh sách cửa hàng

Demo danh sách cửa hàng

Mở rộng

Cách lấy Iframe địa chỉ chi nhánh trên Google Maps: Click xem tại đây

Sau khi điền đầy đủ thông tin > Bạn Lưu lại trang > Click xem thử trên website

Xem thử

Xem lại trang Danh sách cửa hàng trên website

Danh sách cửa hàng

2. Cách lấy Ifame địa chỉ trên Google Maps

  • Truy cập vào link Google Maps

  • Tìm địa chỉ ở khung tìm kiếm

Tìm địa chỉ

  • Click vào biểu tượng Chia sẻ

Chia sẻ

  • Click sang tab Nhúng bản đồ và SAO CHÉP HTML

Copy mã iframe

  • Dán mã HTML vào cột 4 trong bước nhập thông tin cho trang Danh sách cửa hàng.

Sau khi hoàn tất thiết lập trên, bạn đã có thể sử dụng tính năng Danh sách cửa hàng cho theme EGA Fashion. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].