Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn thiết lập EGANY Tools

Đây là hướng dẫn để thêm mã bwt vào giao diện hiện tại để có thể chỉnh sửa bài viết và mô tả sản phẩm

Lưu ý

Nếu bạn sử dụng giao diện từ EGANY phát triển thì bạn có thể bỏ qua thao tác thiết lập này vì đã được hỗ trợ sẵn.

1. Để sử dụng tính năng chỉnh sửa nội dung Trang sản phẩm:

Bước 1: Vào Website --> Chỉnh sửa code.

Chỉnh sửa code

Bước 2: Ở ô tìm kiếm, tìm product.bwt.

Tìm kiếm file product.bwt

Bước 3: Trong product.bwt tìm kiếm product.content.

Tìm kiếm product.content

Bước 4: Thay thế cụm {{product.content}} bằng đoạn code sau:

<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{product.id}}">

{{product.content}}

</div>

Thay thế code

Đoạn code đã thay thế

Lưu ý:

Nếu trong trang có phần check trường hợp content rỗng (kiểm tra bằng cách tìm đoạn {% if product.content == blank %} ) thì cũng phải thay thế cho trường hợp rỗng như trên bằng cách chèn đoạn code:

{% if product.content == blank %}

<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{product.id}}">

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

</div>

{% else %}

<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{product.id}}">

{{product.content}}

</div>

{% endif %}

2. Để sử dụng tính năng chỉnh sửa nội dung Trang bài viết:

Bước 1: Vào Website --> Chỉnh sửa code.

Chỉnh sửa code

Bước 2: Ở ô tìm kiếm, tìm article.bwt.

Tìm file article.bwt

Bước 3: Trong article.bwt, tìm article.content.

Tìm kiếm article.content

Bước 4: Thay thế đoạn {{article.content}} bằng đoạn code sau:

<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>

{{ article.content }}

</div>

Thay thế đoạn code

Đoạn code sau khi thay thế

Lưu ý:

Nếu trong trang có phần check trường hợp content rỗng (kiểm tra bằng cách tìm đoạn{% if article.content == blank %} ) thì cũng phải thay thế cho trường hợp rỗng như trên bằng cách chèn đoạn code:

{% if article.content == blank %}

<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>

Chưa có nội dung cho bài viết này

</div>

{% else %}

<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>

{{article.content}}

</div>

{% endif %}

Sau khi thực hiện xong các bước trên, bạn đã có thể sử dụng được tính năng chỉnh sửa của EGANY Tools, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].