Skip to main content

Thiết lập Trang chủ - Sản phẩm Flash sale theme EGA Luxury trên Sapo

1. Hiển thị sản phẩm Flash Sale

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Sản phẩm Flash Sale

module flash sale

Thiết lập module flash sale kiểu tab

module flash sale

Thiết lập module flash sale 1 nhóm sản phẩm

2. Các trạng thái đếm ngược tồn kho

module flash sale

Thiết lập trạng thái đếm ngược tồn kho

Logic hiển thị các trạng thái đếm ngược tồn kho

Ban đầu ta có số lượng tồn kho là X:

Nhập tag số lượng ban đầu của mỗi sản phẩm với cú pháp: soluong_X (với X là số lượng khi bắt đầu chạy flash sale)

Nếu sản phẩm không được nhập tag số lượng ban đầu thì XSố lượng tồn kho mặc định theo cài đặt chung cho mọi sản phẩm

  • Nếu tồn kho >= X --> Vừa mở bán:

  • Nếu tồn kho > 5% (X) và < X --> Bán bán [soluong] sản phẩm

  • Nếu tồn kho < 5% (X) và > 0 --> Sắp cháy hàng

  • Nếu tồn kho = 0 --> Hết hàng

Nhập tag số lượng ban đầu

Ví dụ nhập tag số lượng tồn ban đầu

2.1 Cài đặt hiển thị theo tag: Hiển thị các trạng thái tồn kho dựa trên số tồn thật của sản phẩm

  • soluong = X - Tổng số lượng tồn của tất cả các variant của sản phẩm

Kiểu hiển thị flash sale

Thiết lập kiểu hiển thị flash sale kiểu tag

2.2 Cài đặt hiển thị tự động: Hiển thị các trạng thái tồn kho dựa trên số tồn ngẫu nhiên (random)

  • Số lượng tồn = Random trong phạm vi từ [0% tới 100%]*X (Phạm vi % random theo cài đặt, ví dụ cài đặt từ 30% tới 100%)

  • soluong = X - Số lượng tồn

Kiểu hiển thị flash sale

Thiết lập kiểu hiển thị flash sale kiểu tự động

3. Thiết lập kiểu hiển thị Stock Countdown

Website cung cấp với hai kiểu hiển thị Stock Countdown Kiểu 1Kiểu 2. Nếu bạn không muốn hiển thị thì chọn Không hiển thị

Stock Countdown

Thiết lập hiển thị stock countdown

4. Thiết lập tính năng Time Countdown

4.1 Bộ đếm ngược thời gian

đồng hồ đếm ngược

Thiết lập đồng hồ đếm ngược trên module flash sale

2 loại đếm ngược tiêu biểu
  • Đếm theo giờ: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi ngắn hạn như Flash Sale theo khung giờ
  • Đếm theo ngày: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi chạy trong nhiều ngày

4.2 Thiết lập đếm theo khung giờ

đếm ngược theo khung giờ

Thiết lập đếm ngược theo khung giờ

4.3 Thiết lập đếm theo ngày

đếm ngược theo ngày

Thiết lập đếm ngược theo ngày

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Sản phẩm Flash Sale EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].