Skip to main content

Thiết lập Trang chủ - Đánh giá của khách hàng theme EGA Luxury trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Đánh giá của khách hàng

Đánh giá của khách hàng

Thiết lập đánh giá của khách hàng

Cách lấy ID sản phẩm

Nên nhập số sao đánh giá từ 1 sao tới 5 sao (có thể nhập số thập phân như 4.5 sao)

Các đánh giá khác

Các đánh giá khác cài đặt tương tự đánh giá 1

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Đánh giá của khách hàng EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].