Nhảy tới nội dung

Thiết lập tùy chọn topping

Bước 1: Tạo nhóm sản phẩm topping

Vào Nhóm sản phẩm > tạo nhóm sản phẩm

Tạo danh mục

Đặt tên danh mục sản phẩm là topping > Lưu

Đặt tên danh mục

Bước 2: Tạo sản phẩm topping

Vào Tất cả sản phẩm > Tạo sản phẩm

Tạo sản phẩm

Đặt tên sản phẩm topping, ví dụ: topping trà sữa

Đặt tên sản phẩm

Gán nhóm cho sản phẩm topping

Gán danh mục

Thêm tags cho sản phẩm topping

Lưu ý

Bắt buộc nhập đúng cú pháp khi thêm tag cho sản phẩm topping

toppingqty_x: x là số lượng topping được phép chọn, ví dụ: toppingqty_3: được chọn tối đa 3 topping cùng lúc.

topping_tên nhóm sản phẩm: chọn nhóm sản phẩm được áp dụng với topping này, một topping có thể áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm. Ví dụ: topping_Trà trái cây: topping trà sữa được áp dụng đối với nhóm sản phẩm là Trà trái cây.

Thêm tag

Chọn thêm thuộc tính cho sản phẩm topping

Thêm thuộc tính

Thêm các tùy chọn trong topping: nhập các thông tin về tên, giá cho topping. Đối với các topping free thì không cần nhập giá.

Thêm tùy chọn topping

Chọn Lưu để lưu các thông tin về sản phẩm topping

Lưu thông tin

Hiển thị topping

Vào trang dashboard > danh mục topping đã tạo

Hiển thị topping

Kết quả hiển thị topping

Kết quả