Nhảy tới nội dung

Thiết lập sản phẩm FOP FnB

Thiết lập sản phẩm trang FOP FnB

Thêm nhóm sản phẩm và icon nhóm sản phẩm cho trang

Thiết lập sản phẩm trang FOP FnB

Thêm xoá sửa nhóm sản phẩm trong trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập sản phẩm trang FOP FnB, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ support@egany.com.