Nhảy tới nội dung

Thiết lập chung FOP FnB

Thiết lập popup chọn thời gian FOP FnB

Thiết lập popup chọn thời gian FOP FnB

Thiết lập ghi chú & giá trị đơn hàng trang FOP FnB

Thiết lập ghi chú & giá trị đơn hàng trang FOP FnB

note

Giá trị đơn hàng cho phép thanh toán sẽ giúp bạn đặt giới hạn giá trị cho giỏ hàng có thể thanh toán

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập chung trang FOP FnB, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ support@egany.com.