Nhảy tới nội dung

Hiển thị FOP FnB trên website

Để hiển thị trang FOP FnB, vào Trang nội dung > Chọn trang ega-page-fopfb_xxxxx

Chọn trang

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang

Chọn Xem trên web

Xem trang