Nhảy tới nội dung

Thiết lập khung và nhãn sản phẩm EGA Shoes

Khung và nhãn sản phẩm#

Vào Thiết lập giao diện > Khung và Nhãn sản phẩm

Vị trí hiển thị
  • Nhóm sản phẩm
  • Chi tiết sản phẩm

EGA Shoes cung cấp cho bạn 3 thiết lập cho khung và 3 nhãn để bạn tuỳ biến hiển thị các tính năng trên theme, hỗ trợ tối đa cho các đợt chạy khuyến mãi & campaign.

Khung ảnh sản phẩm#

Khung ảnh sản phẩm

Để sử dụng Khung ảnh sản phẩm, các bạn làm theo 2 bước:

  1. Upload khung sản phẩm mong muốn vào “khung ảnh”
  2. Chọn nhóm sản phẩm muốn hiển thị khung

Thiết lập khung ảnh sản phẩm

Nhãn sản phẩm#

Nhãn ở nhóm sản phẩm

Nhãn ở chi tiết sản phẩm

Để sử dụng Nhãn sản phẩm, các bạn làm theo 3 bước:

  1. Upload nhãn sản phẩm mong muốn vào “Ảnh nhãn”

  2. Quy định Tag nhận biết cho sản phẩm

  3. Điền tag đã quy định ở bước 2 vào sản phẩm muốn hiển thị

Thiết lập nhãn sản phẩm

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Khung và nhãn sản phẩm EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ support@egany.com.